Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği


Program Yılını Seçiniz


1. Program Hakkında Genel Bilgi

 • Dili: Türkçe
  Temel Alan: Ulaştırma Hizmetleri/Akademik
  Süresi: 2 Yıl
  Methodu: Örgün
  Yeterlilik Türü: Akademik

  Bölüm, yönetim ve havacılık konularında sağlam bir temel oluşturarak mezunlarını havacılık kariyerine hazırlamak üzere düzenlenmiş kapsamlı bir ders programına sahiptir. Verilen operasyonel eğitimler sayesinde öğrenciler liderlik, yönetim, yaratıcılık vasıflarına sahip, iletişim, grup çalışması, problem çözme ve eleştirel düşünme becerileri gelişmiş, bilişim teknolojilerini en iyi düzeyde kullanabilen, yaşam boyu öğrenmeye açık ve kendilerini sürekli yenileyen bireyler olarak yetiştirilmektedir.
 • 2. Kazanılan Derece

 • Önlisans Derecesi; YÖK Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ), 5. Düzey
 • 3. Öğrenim Düzeyi

 • Ön Lisans
 • 4. Kayıt Kabul Koşulları

 • (1) Lise diploması (2) Ulusal Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sınavları yoluyla yerleştirilmiş olmak (3) Yabancı öğrenciler için, üniversiteye doğrudan başvurmuş ve yerleştirilmiş olmak; üniversitenin internet sitesinde belirtilmiş olan kamuya açık ulusal ve kurumsal yönetmelikler çerçevesinde Üniversite tarafından değerlendirilmiş olmak
 • 5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

 • Öğrencinin 120 AKTS kredisini tamamlamış olması ve Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (CGPA)’nın -hiçbir dersten kalmamak koşuluyla- 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şartı aranmaktadır.
 • 6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

 • Yüksekokulumuz dışında alınan derslerin transferleri, Yönetmelik’te yer alan esaslara göre Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Başka bir kurumdan alınan derslerin içeriğinin, Kapadokya Meslek Yüksekokulu' nda verilen ders içerikleriyle uygun olması ve Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunması durumunda öğrenciler bu derslerden muaf tutulabilirler.
 • 7. Programın Amacı

 • Sivil havacılık sektörü ile ilgili mevzuatlara hakim, işin gerekliliklerini yerine getirebilecek düzeyde yabancı dil bilen, havaalanları, havayolu ve handling işletmelerinde çalışabilecek, uçağın operasyonel işletimini ulusal ve uluslararası emniyet standartları çerçevesinde optimum maliyet ve zaman kısıtları içerisinde gerçekleştirebilecek donanıma sahip mezunlar yetiştirmektir.
 • 8. Öğretim Programı

 • 01.Dönem (D01) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  GSAN-I-SO01 Güzel Sanatlar - I 1 1 2 2
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 2
  01.Dönem (D01) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  02.Dönem (D02) - Zorunlu Dersler
  02.Dönem (D02) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  GSAN-II-SO01 Güzel Sanatlar - II 1 1 2 2
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 2
  02.Dönem (D02) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  03.Dönem (D03) - Zorunlu Dersler
  03.Dönem (D03) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  SING-III-SO02 İngilizce - III 5 1 6 7
  KLYN-SO01 Kalite Yönetimi 2 0 2 3
  KTYN-I-SO01 Kültürel Tercihler Yönetimi - I 2 0 2 4
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 7
  03.Dönem (D03) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  04.Dönem (D04) - Zorunlu Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  BLSA-SO01 Biletleme ve Seyahat Acenteliği 1 1 2 2
  ETKN-SO01 Etkinlik 0 0 0 0
  SHGA-II-SO01 Genel İngilizce Alıştırmaları - II 4 0 4 5
  SHSJ-SO01 Staj 0 17 9 8
  METR-SO01 Meteoroloji 2 0 2 3
  SEMI-SO01 Seminer 2 0 2 2
  KARG-SO02 Kargo İşlemleri 3 0 3 3
  Zorunlu Dersler Toplamı 12 18 22 23
  04.Dönem (D04) - Seçmeli Dersler
  Kodu Adı TS PS Kredi AKTS
  DKSY-SO03 Güzel ve Etkili Konuşma 2 0 2 3
  KTYN-II-SO02 Kültürel Tercihler Yönetimi - II 2 0 2 4
  SING-IV-SO01 İngilizce - IV 5 1 6 7
  TRSE-SO01 Turizm ve Seyahat Endüstrisi 2 0 2 3
  Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 7
  04.Dönem (D04) - Alınması gereken Toplam AKTS 30

  Program AKTS Özeti
  Tüm dönemler için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi 102
  Tüm dönemler için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi 18
  Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı 120
 • 9. Program Yeterlilikleri

 • Bilgi
  1 Olgusal Bilgi Uluslararası ve ulusal alanda hava araçlarını tanımlayabilir; havacılık faaliyetlerini betimler.
  2 Olgusal Bilgi Yer hizmetlerini, departmanlarını ve ekipmanları tanır; ramp emniyeti ve apron kurallarını bilir.
  5 Olgusal Bilgi Havacılık ile meteoroloji arasındaki ilişki ve METAR, SPECI, TAF, AIRMET, SIGMET raporları hakkında bilgi sahibidir.
  6 Olgusal Bilgi Havacılık emniyetine ilişkin temel kavramları, insan performansını etkileyen faktörleri öğrenir; insan faktörleri modelleri ile hata yönetim modelleri hakkında farkındalığa sahiptir.
  8 Olgusal Bilgi Uluslararası havacılık kuruluşları, kuruluş düzenlemeleri, yolcu ve seyahat hakkında tüm kavramları bilir.
  9 Olgusal Bilgi Tehlikeli maddeler, kargo, paketleme, etiketleme ve yükleme kurallarını öğrenir.
  12 Olgusal Bilgi Tarihi, sosyal, kültürel ve hukuksal sorumlulukları kavrar; etik, eşitlik ve çevresel değerleri benimser.
  Yetkinlik
  3 Alana Özgü Yetkinlik Havayolu işletmelerinin yakıt maliyeti yönetimi konusunda yüklemede uyguladığı politikalar hakkında farkındalığa sahiptir.
  7 Alana Özgü Yetkinlik Biletleme paket programlarını tanır; sistemden rezervasyon ve satış yapar.
  11 İletişim ve Sosyal Yetkinlik Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olur.
  13 İletişim ve Sosyal Yetkinlik Mesleğin gerektirdiği yabancı dillerde konuşur, anlar ve uygular.
  15 Alana Özgü Yetkinlik Bir işletmenin bilançosunu ve gelir tablosunu inceleyip yorumlar.
  Beceri
  4 Uygulamalı Beceri Günlük ticari faaliyetlerde sorunlara karşı pratik çözüm bulur ve doğru karar verebilir.
  10 Uygulamalı Beceri Bilgi, iletişim teknolojisi ve diğer teknik mesleki araçları kullanabilme becerisi kazanır.
  14 Uygulamalı Beceri Sunuş tekniklerini uygulayabilir.
 • 10. Ders / Prog. Yeterlilikler Matrisi

 • 11. TYYÇ/Prog. Yeterlilikler Matrisi

 • 12. Mezunların Mesleki Profili

 • Dünyanın en önemli sektörlerinden biri haline gelen ve ülkemizde de her geçen gün gelişmekte olan sivil havacılık sektörüne mesleki donanımını teorik ve uygulamalı eğitimle pekiştirecek nitelikli ara insan gücü kazandırabilmek programımızın temel amacıdır. Öğrenciler Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği sektörüne yönelik temel bilgileri uygulamalı olarak almaktadır. Mezun olan öğrenciler, hava yolu işletmeleri ve hava alanlarının değişik faaliyet alanlarında ve aynı zamanda havacılık sektörüyle ilişkide olan diğer işletmelerde istihdam edilebilmektedir.
 • 13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

 • DGS sınavında gerekli puanı alması durumunda aşağıda belirtilen Lisans programlarına devam edebilir.
  Havacılık İşletmeciliği
  İşletme
  Lojistik Yönetimi
  Seyahat İşletmeciliği
  Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
  Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
  Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
  Ulaştırma ve Lojistik
  Uluslararası Lojistik
  Turizm İşletmeciliği
 • 14. Öğretim Programının Yapısı

 • Yılda iki dönem eğitim veren program olup, her dönemde 30 AKTS olmak üzere toplam 120 AKTS’lik ders verilmektedir.
 • 15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

 • 90-100 AA 4.0 BAŞARILI
  85-89 BA 3.5 BAŞARILI
  75-84 BB 3.0 BAŞARILI
  70-74 CB 2.5 BAŞARILI
  60-69 CC 2.0 BAŞARILI
  55-59 DC 1.5 KOŞULLU BAŞARILI
  45-54 DD 1.0 KOŞULLU BAŞARILI
  40-44 FD 0.5 BAŞARISIZ
  00-39 FF 0.0 BAŞARISIZ
  0 FZ 0.0 DEVAMSIZ
 • 16. Mezuniyet Koşulları

 • Öğrencilerin mezun olabilmeleri için genel not ortalamasının 2.00 ve daha yukarı olması, en az 80 lokal/120 AKTS kredilik eğitim öğretim faaliyetini başarı ile tamamlamış olmaları gerekir.
 • 17. Eğitim Türü

 • 1.Öğretim
 • 18. Program Sorumlusu

 • Öğr. Gör. Tuğba Turan

  Email: tugba.turan@kapadokya.edu.tr
  Telefon: 0216 588 0010

  Görüşme Saatleri
  Hafta içi 09.00-18.00 saatleri arasında

  Öğr. Gör. Serap Çilingir

  Email: serap.cilingir@kapadokya.edu.tr
  Telefon: 0384 3535009-179

  Görüşme Saatleri
  Hafta içi 09.00-18.00 saatleri arasında